Scroll Top
Petra Kočića br. 6, Brčko distrikt BiH
+387 49 206 333

Srednja šumarska škola je obrazovna institucija koja je zadužena za osposobljavanje polaznika iz oblasti šumarstva i obrade drveta. Nudi mogućnost polaznicima kvalifikacije i prekvalifikacije za niz zanimljivih profila koje nudi šumarska škola.

Za predavanje teoretske i praktične nastave angažovani su najbolji profesori i stručnjaci iz oblasti šumarstva. Najveća pažnja se posvećuje praktičnoj nastavi kako bi polaznici koji će raditi u oblasti šumarstva, teoretski dio nastave znao prenijeti na praktični dio, te da po završetku škole mogu obavljati ono zanimanje za koje su se školovali, kvalifikovali ili prekvalifikovali.

NASTAVNI PLAN
Struka: ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA
Stručno zvanje: ŠUMARSKI TEHNIČAR

 

R/bNaziv predmetaUKUPAN FOND SATI
 A. Općeobrazovni predmetiIIIIIIIV
TVTVTVTV
1.

Bosanski jezik i književnost

Srpski jezik i književnost

Hrvatski jezik i književnost

35 35 35 30 
2.Strani jezik35 35 35 30 
3.Historija-Istorija-Povijest35       
4.Matematika*53 53 53 45 
5.Sportska kultura35 35 35 30 
6.Informatika 35      
7.Hemija-Kemija35       
8.Geografija  35     
9.Biologija35       
10.Demokratija i ljudska prava    35   
11.Fizika  35     
 UKUPNO A:26335228 193 135 
 B. Stručno-teorijski predmeti        
 Šumska botanika3535      
 Pedologija sa geologijom3535      
 Meteorologija sa klimatologijom1818      
 Anatomija i svojstva drveta1818      
 Primjena računara   35    
 Tehničko crtanje  35     
 Dendrologija s fitocenologijom  3518    
 Ishrana biljaka  1818    
 Rasadničarstvo  1818    
 Mašine i alati*  18181818  
 Lovstvo  1818    
 Geodezija    1835  
 Uređivanje šuma*    35183015
 Iskorišćavanje šuma*    35181515
 Dendrometrija    3518  
 Zaštita biljaka*    18181515
 Šumske komunikacije      1530
 Osnove cvjećarske proizvodnje      30 
 Osnovi preduzetništva      15 
 Izborni predmet      30 
 Ostali oblici nastave**        
 Projekat sedmice***        
 UKUPNO B:10610614212515912515075
 C. Praktična nastava        
1.Praktična nastava     70 120
 UKUPNO C:     70 120
        D: Izborno obavezni predmeti****        
1.Islamska vjeronauka18 18 18 15 
2.Katoličk1 vjeronauk18 18 18 15 
3.Pravoslavna vjeronauka18 18 18 15 
4.Etika18 18 18 15 
 UKUPNO D:  18    18    18    15 
 UKUPNO A+B+C+D:387141388125370195300195
 SVEUKUPNO:       528       513       565       495

 

*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom
**- Do 2 časa sedmično u skladu sa Zakonom
***- Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom
****- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta