Scroll Top
Petra Kočića br. 6, Brčko distrikt BiH
+387 49 206 333

NASTAVNI PLAN
Struka: SAOBRAĆAJ
Stručno zvanje: TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

R/bNaziv predmetaUKUPNI FOND SATI
 A. Općeobrazovni predmetiIIIIIIIV
TVTVTVTV 
1.Bosanski jezik i književnost35 35 35 30 
2.Strani jezik35 35 35 30 
3.Historija35       
4.Matematika *70 70 53 45 
5.Sportska kultura35 35 35 30 
6.Informatika 35      
7.Demokratija i ljudska prava    35   
8.Fizika35 35     
 UKUPNO A:24535210 193 135 
 B. Stručno-teorijski predmeti        
1.Konstruisanje3535      
2.Tehnička mehanika35 35     
3.Elektrotehnika i elektronika  35     
4.Tehnologija materijala35       
5.Ekonomika transporta  35     
6.Osnove saobraćaja i transporta35       
7.Organizacija prevoza *    70 30 
8.Bezbjednost drumskog saobraćaja*  35 35 30 
9.Motori SUS  53     
10.Motorna vozila  35     
11.Dinamika motornih vozila    35   
12.Mehanizacija pretovara    35   
13.Teret i integralni transport  35     
14.Saobraćajna infrastruktura*    35 30 
15.Saobraćajna psihologija      30 
16.Špedicija      30 
17.Osnove preduzetništva      30 
18.Izborni predmet      30 
19.Ostali oblici nastave**        
20.Projekti sedmice***        
 UKUPNO B:14035263 210 210 
                    C. Praktična nastava        
1.Praktična nastava 105 105 245 210
 UKUPNO C: 105 105 245 210
       D: Izborno obavezni predmeti****        
1.Islamska vjeronauka18 18 18 15 
2.Katolička vjeronauka18 18 18 15 
3.Pravoslavna vjeronauka18 18 18 15 
4.Etika18 18 18 15 
 UKUPNO D:18  18  18  15 
 UKUPNO A+B+C+D:403175491105421245360210
 SVEUKUPNO:578596666570

*- Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa Zakonom.
**- Do 2 sata sedmično u skladu sa Zakonom.
***- Planirano Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom.
****- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

NASTAVNI PLAN
Struka: SABRAĆAJ
Zanimanje: Vozač motornih vozila

 

R/bNaziv predmetaUKUPAN FOND SATI 
 A. Općeobrazovni predmetiIIIIII 
TVTVTV
1.Bosanski jezik i književnost35 35 30 
2.Strani jezik35 35 30 
3.Historija35     
4.Matematika35 35   
5.Sportska kultura35 35 30 
6.Informatika 35    
7.Demokratija i ljudska prava    30 
 UKUPNO A:17535140 120 
 B. Stručno-teorijski predmeti      
1.Konstruisanje35     
2.Tehnička fizika35     
3.Tehnologija materijala35     
4.Ekonomika transporta35     
5.Teret i integralni transport35     
6.Saobraćajna infrastruktura35     
7.Elektrotehnika i elektronika  35   
8.Motori SUS  35   
9.Motorna vozila  35   
10.Bezbjednost drumskog saobraćaja  35 30 
11.Organizacija prevoza  35 30 
12.Saobraćajna psihologija    30 
13.Tehnika vožnje    30 
14.Osnove preduzetništva    30 
15.Ostali oblici nastave *       
16.Projekti sedmice **       
 UKUPNO B:210 175 150  
                     C. Praktična nastava       
1.Praktična nastava 210 420 360 
 UKUPNO C: 210 420 360 
         D: Izborno obavezni predmeti***       
1.Islamska vjeronauka18 18 15  
2.Katolička vjeronauka18 18 15  
3.Pravoslavna vjeronauka18 18 15  
4.Etika18 18 15  
 UKUPNO D:18  18  15  
 UKUPNO A+B+C+D:403245333420285360 
 SVEUKUPNO: 753645 


*- Do 2 sata sedmično u skladu sa Zakonom

**- Planirano Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom

***- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta

 

 

NASTAVNI PLAN
Struka: SAOBRAĆAJ
Zanimanje: Rukovalac građevinskim i pretovarnim mašinama
 

R/b

Naziv predmeta

UKUPAN FOND SATI

 

 

A. Općeobrazovni predmeti

I

II

III

 

T

V

T

V

T

V

1.

B/H/S jezik i književnost

35

 

35

 

30

 

2.

Strani jezik

35

 

35

 

30

 

3.

Historija

35

 

 

 

 

 

4.

Matematika

35

 

35

 

 

 

5.

Sportska kultura

35

 

35

 

30

 

6.

Informatika

 

35

 

 

 

 

7.

Demokratija i ljudska prava

 

 

 

 

30

 

 

UKUPNO A:

175

35

140

 

120

 

 

B. Stručno-teorijski predmeti

 

 

 

 

 

 

1.

Konstruisanje

35

 

 

 

 

 

2.

Tehnička fizika

35

 

 

 

 

 

3.

Tehnologija materijala

35

 

 

 

 

 

4.

Ekonomika transporta

35

 

 

 

 

 

5.

Teret i integralni transport

35

 

 

 

 

 

6.

Saobraćajna infrastruktura

35

 

 

 

 

 

7.

Elektrotehnika i elektronika

 

 

35

 

 

 

8.

Motori SUS

 

 

35

 

 

 

9.

Radne mašine i vozila

 

 

35

 

 

 

10.

Bezbjednost saobraćaja

 

 

35

 

30

 

11.

Građevinske i pretovarne mašine

 

 

35

 

30

 

12.

Saobraćajna psihologija

 

 

 

 

30

 

13.

Tehnika vožnje građevinskih i pretovarnih mašinama.

 

 

 

 

30

 

14.

Osnove preduzetništva

 

 

 

 

30

 

15.

Ostali oblici nastave *

 

 

 

 

 

 

 

16.

Projekti sedmice **

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO B:

210

 

175

 

150

 

 

 

                    C. Praktična nastava

 

 

 

 

 

 

 

1.

Praktična nastava

 

210

 

420

 

360

 

 

UKUPNO C:

 

210

 

420

 

360

 

 

        D: Izborno obavezni predmeti***

 

 

 

 

 

 

 

1.

Islamska vjeronauka

18

 

18

 

15

 

 

2.

Katolička vjeronauka

18

 

18

 

15

 

 

3.

Pravoslavna vjeronauka

18

 

18

 

15

 

 

4.

Etika

18

 

18

 

15

 

 

 

UKUPNO D:

18

 

 18

 

 15

 

 

 

UKUPNO A+B+C+D:

403

245

333

420

285

360

 

 

SVEUKUPNO:

 

753

645

 

 

*- Do 2 sata sedmično u skladu sa Zakonom
**- Planirano Godišnjim programom rada škole u skladu sa Zakonom 
***- Polaznik se opredjeljuje za jedan od ponuđenih predmeta